#
ชื่อโรงเรียน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
อีเมล์
ที่อยู่
1 โรงเรียนบ้านกระทิง
2 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา นายวุฒิพงษ์ ถันทอง นายพัฒนา แสงสุวรรณ 0872525790 patsan2556@gmail.com
3 โรงเรียนบ้านกราม นางพรทิพย์ แสงสุวรรณ 0954285262 puipuipui2556@gmail.com
4 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว นายธนภัทร ศรีโสด นายธนภัทร ศรีโสด 0892811406 k_kudnakeaw@hotmail.com
5 โรงเรียนบ้านชำเขียน นายศักดา ดาระหงษ์ 0872575246, 0892709746 s.darahong@hotmail.com
6 โรงเรียนบ้านตาหมื่น นายเกียรติคุณ สืบหล้า นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี 045969237,0856564965 thannawatn@gmail.com
7 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
8 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา นายมงคล สุทธิสน นางสาวพิชญารัฐ สมานพันธ์ 0872504187 punwittayaschool@gmail.com
9 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง นายอุดมศักดิ์ ศรียันต์ 045969283, 0839318391 udomsaksriyan@gmail.com
10 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล นายปรีชา ทองอินทร์ นายปรีชา ทองอินทร์ 0887073455 phokramun01@gmail.com
11 โรงเรียนบ้านภูทอง
12 โรงเรียนบ้านศิวาลัย
13 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
14 โรงเรียนบ้านหนองจิก นายทินกร มณีกุล นางสาวนันท์นภัส สุพงค์ 0880755206 nannapasja4655@gmail.com
15 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นายสนิท จำปาทิพย์ นางสาวยุพิน มีผลกิจ 0872565876 aoy270418@gmail.com
16 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) นายณรงค์ จำปา นางสาวสมัย สะใบ 0868914929 chusamai12@gmail.com

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม