1.ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1 นางสีดา พุ่มโพธิ์งาม ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ประธาน
2 นางอัญชลี ตะเคียนจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา รองประธาน
3 นางศุภรัตนา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านกราม กรรมการ
4 นางสาวศลิษา สีสันต์ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
5 นางสาวพิชามญช์ วรรณทอง ครูโรงเรียนบ้านกระทิง กรรมการและเลขานุการ
2 0008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1 นางพูนศิลป์ เมืองแพน ครูโรงเรียนบ้านกราม ประธาน
2 นายอุดมศักดิ์ ภูกิ่งเงิน ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นายดำรง สารราษฎร์ ครูโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา กรรมการ
4 นางขัตติยา พิมพ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ
5 นางสาวเพ็ญศรี มีผลกิจ ครูโรงเรียนบ้านตาหมื่น กรรมการและเลขานุการ
3 0030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1 นางปราณี บานยอ ครูโรงเรียนบ้านโนนอ้อ ประธาน
2 นางเนตรนภา คำผุย ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ
3 นางสาวศลิษา สีสันต์ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
4 นางสาวจิรสุดา พลชาลี ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
5 นางวรรดี แก้วกัณหา ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
6 นางอนงค์รัก จันทร์ทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการและเลขานุการ
4 0031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1 นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา ประธาน
2 นางมะรา การุณ ครูโรงเรียนบ้านโนนอ้อ กรรมการ
3 นางอาภรทิพย์ นาคพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
4 นางบัวทิพย์ เรืองศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการ
5 นางรวิสรา โคตรภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการและเลขานุการ
5 0032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
6 0036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1 นางพูนศิลป์ เมืองแพน ครูโรงเรียนบ้านกราม ประธาน
2 นายอุดมศักดิ์ ภูกิ่งเงิน ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นายดำรง สารราษฎร์ ครูโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา กรรมการ
4 นางขัตติยา พิมพ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ
5 นางจินตนา คำมีวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านกราม กรรมการ
6 นางสาวเพ็ญศรี มีผลกิจ ครูโรงเรียนบ้านตาหมื่น กรรมการและเลขานุการ
7 0037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1 นางละมัย ชนะงาม ครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา ประธาน
2 นางวราภรณ์ สายเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านกราม กรรมการ
3 นางเสาวคนธ์ คำแดง ครูโรงเรียนบ้านโนนอ้อ กรรมการ
4 นางภดารัชช์ ศรีพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ
5 นางสาวพิชญ์สินี ไทยสะเทือน ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการและเลขานุการ
8 0038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
9 0046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1 นางสมคิด วงศ์แหวน ครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา ประธาน
2 นางนภาศรี ยุรศักดิ์พงษ์ ครูโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา กรรมการ
3 นางสาวจินตนา คำมีวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านกราม กรรมการ
4 นางวรรณี บัวแย้ม ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
5 นายสัญญา พิมพ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการและเลขานุการ
10 0047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
11 0759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1 นางปทิตตา โพธิ์พรหม ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ประธาน
2 นางสำราญ คำพิราช ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นางชนัญญา ตรีรักษา ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
4 นางบังอร ประสีระเตสัง ครูโรงเรียนบ้านกระทิง กรรมการ
5 นางบัวทิพย์ เรืองศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการ
6 นางสาวสิรินทรา นรภาร ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการและเลขานุการ
12 0760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1 นางวรรดี แก้วกัณหา ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ประธาน
2 นางสว่างรัตน์ โคตรบุรี ครูโรงเรียนบ้านกราม กรรมการ
3 นางสุนิสา สารพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านกระทิง กรรมการ
4 นางยุพนันท์ สุขหมั่น ครูโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการ
5 นางละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการและเลขานุการ
13 0761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1 นางพรทิพย์ แสงสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านกราม ประธาน
2 นางสายฝน คำชัย ครูโรงเรียนบ้านภูทอง กรรมการ
3 นางสมหมาย ติงสะ ครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา กรรมการ
4 นางจำเนียร ไชยหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ
5 นางสาวรัตนา บุตรอุดม ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
15 0763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1 นางพรทิพย์ แสงสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านกราม ประธาน
2 นางสายฝน คำชัย ครูโรงเรียนบ้านภูทอง กรรมการ
3 นางสมหมาย ติงสะ ครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา กรรมการ
4 นางจำเนียร ไชยหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ
5 นางสาวรัตนา บุตรอุดม ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
16 0764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
17 0787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1 นายบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกราม ประธาน
2 นางธัญจิรา ด้วงกลาง ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ รองประธาน
3 นางสาวสมพร วรรณจู ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
4 นางสาวไพรินทร์ สายจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
5 นางสาวภัททิรา สิริรัชดาพร ครูโรงเรียนบ้านชำเขียน กรรมการและเลขานุการ
18 0788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
2.คณิตศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1 นายธนภัทร ศรีโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว ประธาน
2 นางสมคิด สายลุน ครูโรงเรียนบ้านกราม กรรมการ
3 นางสาวมณีรัตน์ ใจเฝือ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
4 นางสาวธานี บุตรอุดม ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
5 นางน้ำฝน สารภี ครูโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการ
6 นายอุดมศักดิ์ ศรียันต์ ครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
2 0123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นางประน้อม บุญน้อย ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ประธาน
2 นางสาวทมิตา สุโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
3 นางสาวพิชญารัฐ สมานพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านปุนวิทยา กรรมการ
4 นางสาวปทุมมา ทองลี ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
5 นางสาวนันท์นภัส สุพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการและเลขานุการ
3 0124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
5 0130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1 นายวุฒิพงษ์ ถันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา ประธาน
2 นายธรรมนูญ สุขหมั่น ครูโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการ
3 นางสาวสุวพัชร บุญทำ ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
4 นายชัยยศ จันทะสน ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
5 นายเบญจรงค์ แสวงผล ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
7 0133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1 นายสมาน ปรางศรี ครูโรงเรียนบ้านกราม ประธาน
2 นางสมจิตร ครองยุติ ครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา กรรมการ
3 นางชุติมา แสวงผล ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
4 นายระพิน ไสว ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
5 นายปิยสวัสดิ์ สิริจัทร์เพ็ง ครูโรงเรียนบ้านตาหมื่น กรรมการและเลขานุการ
8 0134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
9 0772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
14 0790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1 นางสาวปนัดดา อุ่นแกว ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
15 0791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1 นายปรีชา ทองอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ประธาน
2 นางสาวปนัดดา อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นางน้ำฝน สอนคำเสน ครูโรงเรียนบ้านโนนอ้อ กรรมการ
4 นางเรไร รังใส ครูโรงเรียนบ้านตาหมื่น กรรมการ
5 นายศักดิ์ดา ปิตตาลาโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการและเลขานุการ
16 0792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
3.วิทยาศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นายนิคม พิมพ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระทิง ประธาน
2 นางสาววิชุดา ชูกลิ่น ครูโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา กรรมการ
3 นายครรชิต พรมศร ครูโรงเรียนบ้านภูทอง กรรมการ
4 นายศักดา ดาระหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านชำเขียน กรรมการ
5 นางสาวนัฏฐิกา แขมคำ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
2 0086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นางธนินท์ธร โกศลศิรศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ประธาน
2 นางสาวสมัย สะใบ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) รองประธาน
3 นางสาววิลาวัลย์ ดับโศก ครูโรงเรียนบ้านกระทิง กรรมการ
4 นายปิยสวัสดิ์ สิริจัทร์เพ็ง ครูโรงเรียนบ้านตาหมื่น กรรมการ
5 นางสาวนันท์นลิน เงาดำ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการและเลขานุการ
3 0090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1 นายพัฒนา แสงสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา ประธาน
2 นางสาวยุพิน มีผลกิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ รองประธาน
3 นางสาวสุณิสา พิมภา ครูโรงเรียนบ้านกราม กรรมการ
4 นายพิสิษฐ์ สิทธิพันธ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการและเลขานุการ
5 0093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1 นายพลายงาม เภาพาด ครูโรงเรียนบ้านภูทอง ประธาน
2 นายจรูญ วรรณทอง ครูโรงเรียนบ้านกระทิง กรรมการ
3 นางบัวรื่น พานจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
4 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
5 นายปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
12 0184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1 นายพลายงาม เภาพาด ครูโรงเรียนบ้านภูทอง ประธาน
2 นายจรูญ วรรณทอง ครูโรงเรียนบ้านกระทิง กรรมการ
3 นายบัวรื่น พานจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
4 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
5 นายปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
13 0190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
14 0766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1 นายประมวล ไชยปัญญา ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก ประธาน
2 นายกิตติศักดิ์ โคตรบุรี ครูโรงเรียนบ้านกราม รองประธาน
3 นายวราวุธ คำชัย ครูโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการ
4 นายวิโรจน์ วงศ์ศรีแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
5 นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี ครูโรงเรียนบ้านตาหมื่น กรรมการและเลขานุการ
15 0770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
3 0142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นายสมจิตต์ ศรีโสภา ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ประธาน
2 นางศุภลักษ์ ศรีโสภา ครูโรงเรียนบ้านภูทอง กรรมการ
3 นางจำเนียร ไชยหงส์ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ
4 นายอภิชาติ สำนวน ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
5 นายสมเดช แสงอรุณ ครูโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
4 0143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
6 0145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
7 0146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
12 0155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
13 0156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1 นางสมใจ บุตรอุดม ครูโรงเรียนบ้านกราม ประธาน
2 นางสาววิภาวรรณ จำนงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นางสาวจิราพร สีโสด ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านตาหมื่น กรรมการ
4 นางรัตติยาภรณ์ จักขุจันทร ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
5 นางทัศพร ลาคำธนาศิริ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการและเลขานุการ
15 0165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1 นางจุไรพร แก้วกัณหา ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ประธาน
2 นายบรรจง สลักคำ ครูโรงเรียนบ้านภูทอง รองประธาน
3 นางสาวจิรนันท์ จันทร์แจ้ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านตาหมื่น กรรมการ
4 นางอัญชลา นามคุณ ครูโรงเรียนบ้านชำเขียน กรรมการ
5 นายเสนีย์ ทะหา ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
16 0166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1 นางจุไรพร แก้วกัณหา ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ประธาน
2 นายบรรจง สลักคำ ครูโรงเรียนบ้านภูทอง รองประธาน
3 นางสาวจิรนันท์ จันทร์แจ้ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านตาหมื่น กรรมการ
4 นางอัญชนา นามคุณ ครูโรงเรียนบ้านชำเขียน กรรมการ
5 นายเสนีย์ ทะหา ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
17 0169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5.สุขศึกษา และพลศึกษา
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1 นายเกียรติคุณ สืบหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาหมื่น ประธาน
2 นายสุขประเวช อสุระพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) รองประธาน
3 นายสมเดช แสงอรุณ ครูโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา กรรมการ
4 นายประวัติดี วรรณภูงา ครูโรงเรียนบ้านปุนวิทยา กรรมการ
5 นางสาวไพรินทร์ สายจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
6 นายอุดมศักดิ์ ศรียันต์ ครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
2 0739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
3 0740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1 นางสีดา พุ่มโพธิ์งาม ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ประธาน
2 นางเรไร รังใส ครูโรงเรียนบ้านตาหมื่น รองประธาน
3 นางสาวกาญจนา วรรณทอง ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
4 นางสาวจันทิมา ปรางศรี ครูโรงเรียนบ้านกระทิง กรรมการ
5 นายธรรมนูญ สุขหมั่น ครูโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการ
6 นางสาวไพรินทร์ สายจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการและเลขานุการ
4 0741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1 นายพลายงาม เภาพาด ครูโรงเรียนบ้านภูทอง ประธาน
2 นายอภิชาติ สำนวน ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
3 นายวัชระ โสตทิพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
4 นายสัญญา พิมพ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ
5 นายบรรจง สลักคำ ครูโรงเรียนบ้านภูทอง กรรมการและเลขานุการ
5 0816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
6.ศิลปะ-ทัศนศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
2 0263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1 นางสมคิด วงศ์แหวน ครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา ประธาน
2 นางสาวสมปอง เชื้อหอม ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
3 นางทัศพร ลาคำธนาศิริ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ
4 นางสาวณัฐยา ปราสาททอง ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
5 นางมะรา การุณ ครูโรงเรียนบ้านโนนอ้อ กรรมการและเลขานุการ
3 0265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1 นายมงคล สุทธิสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุนวิทยา ประธาน
2 นางเสาวคนธ์ คำแดง ครูโรงเรียนบ้านโนนอ้อ รองประธาน
3 นางน้ำฝน สารภี ครูโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการ
4 นายพัทธ์ฒวรรต จันทร์นาม ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
5 นายศักดา ดาระหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านชำเขียน กรรมการและเลขานุการ
5 0269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1 นายมงคล สุทธิสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุนวิทยา ประธาน
2 นางเสาวคนธ์ คำแดง ครูโรงเรียนบ้านโนนอ้อ รองประธาน
3 นางน้ำฝน สารภี ครูโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการ
4 นายพัทธ์ฒวรรต จันทร์นาม ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
5 นายศักดา ดาระหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านชำเขียน กรรมการและเลขานุการ
6 0271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1 นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูทอง ประธาน
2 นางบุรี ไชยสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านกระทิง กรรมการ
3 นางสายฝน คำชัย ครูโรงเรียนบ้านภูทอง กรรมการ
4 นางสมหมาย ติงสะ ครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา กรรมการ
5 นางสาวนันท์นภัส สุพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการและเลขานุการ
9 0308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1 นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูทอง ประธาน
2 นางบุรี ไชยสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านกระทิง กรรมการ
3 นางสายฝน คำชัย ครูโรงเรียนบ้านภูทอง กรรมการ
4 นางสมหมาย ติงสะ ครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา กรรมการ
5 นางสาวนันท์นภัส สุพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการและเลขานุการ
10 0309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
12 0311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
13 0312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1 นายเสกสรรค์ สามสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทิง ประธาน
2 นางยุพนันท์ สุขหมั่น ครูโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว รองประธาน
3 นางสาวเพ็ญศรี มีผลกิจ ครูโรงเรียนบ้านตาหมื่น กรรมการ
4 นายปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
5 นางขัตติยา พิมพ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการและเลขานุการ
14 0313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7.ศิลปะ-ดนตรี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
2 0315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
4 0317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
19 0337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
20 0338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
21 0339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
22 0341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
23 0343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
24 0345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
25 0347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
26 0348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
27 0352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายนิคม พิมพ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระทิง ประธาน
2 นายระพิน ไสว ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
3 นางสาววัลภา เมืองแวง ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
4 นายพิเสิษฐ์ สิทธิพันธ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ
5 นายศักดิ์ดา ปิตตาลาโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการและเลขานุการ
28 0353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
29 0369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายสมจิตต์ ศรีโสภา ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ประธาน
2 นายสมบัติ ศรีลาชัย ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นางสาวทมิตา สุโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
4 นายธนากร ปรางศรี ครูโรงเรียนบ้านปุนวิทยา กรรมการ
5 นางจำเนียร ไชยหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ
6 นางอนงค์รักษ์ จันทร์ทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการและเลขานุการ
30 0370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายนิคม พิมพ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระทิง ประธาน
2 นายระพิน ไสว ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
3 นางสาววัลภา เมืองแวง ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
4 นายพิสิษฐ์ สิทธิพันธ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ
5 นายศักดิ์ดา ปิตตาลาโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการและเลขานุการ
31 0371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายนิคม พิมพ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระทิง ประธาน
2 นายระพิน ไสว ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
3 นางสาววัลภา เมืองแวง ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
4 นายพิสิษฐ์ สิทธิพันธ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
5 นายศักดิ์ดา ปิตตาลาโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการและเลขานุการ
32 0372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายสมจิตต์ ศรีโสภา ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ประธาน
2 นายสมบัติ ศรีลาชัย ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นางสาวทมิตา สุโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
4 นายธนากร ปรางศรี ครูโรงเรียนบ้านปุนวิทยา กรรมการ
5 นางอนงค์รัก จันทร์ทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการและเลขานุการ
33 0373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
34 0374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
35 0375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
36 0601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
37 0602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
38 0603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
39 0604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นางจำเนียร ไชยหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ประธาน
2 นายชนินทร์ เชื้อสอน ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นางสาวปรารถนา พยุงวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการ
4 นางสาวกมลชนก สอนทอง ครูโรงเรียนบ้านปุนวิทยา กรรมการ
5 นางสาวสุวพัชร บุญทำ ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
40 0605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นางจำเนียร ไชยหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ประธาน
2 นายชนินทร์ เชื้อสอน ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นางสาวปรารถนา พยุงวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการ
4 นางสาวกมลชนก สอนทอง ครูโรงเรียนบ้านปุนวิทยา กรรมการ
5 นางสาวสุวพัชร บุญทำ ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
41 0643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
42 0731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
43 0732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
44 0736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายสมจิตต์ ศรีโสภา ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ประธาน
2 นายสมบัติ ศรีลาชัย ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นางทมิตา สุโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
4 นายธนากร ปรางศรี ครูโรงเรียนบ้านปุนวิทยา กรรมการ
5 นางจำเนียร ไชยหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ
6 นางอนงค์รัก จันทร์ทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการและเลขานุการ
45 0737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
46 0753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
47 0781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
48 0782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
49 0783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
50 0784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
51 0793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
8.ศิลปะ-นาฏศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
10 0404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9.ภาษาต่างประเทศ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0794 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0795 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0796 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0800 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0801 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
9 0811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
11 0813 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0814 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0815 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1 นายเจริญสุข วงศ์แหวน ครูโรงเรียนบ้านปุนวิทยา ประธาน
2 นายพัฒนา แสงสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา กรรมการ
3 นายธรรมนูญ สุขหมั่น ครูโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการ
4 นายจรูญ วรรณทอง ครูโรงเรียนบ้านกระทิง กรรมการ
5 นายเสนีย์ ทะหา ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
2 0051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1 นายสมจิตร ครองยุติ ครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา กรรมการ
7 0103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
8 0708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11.คอมพิวเตอร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1 นายสนิท จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ประธาน
2 นางกลิ่นขจร บุตรดา ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
3 นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี ครูโรงเรียนบ้านตาหมื่น กรรมการ
4 นางสาวสุพรพรรณ โสภาพ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนอ้อ กรรมการ
5 นางปิยะวรรณ ป้องวิเศษ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
2 0005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1 นางสาวธานี บุตรอุดม ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
7 0021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1 นายสนิท จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ประธาน
2 นางกลิ่นขจร บุตรดา ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
3 นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี ครูโรงเรียนบ้านตาหมื่น กรรมการ
4 นางสาวสุพรพรรณ โสภาพ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนอ้อ กรรมการ
5 นางปิยะวรรณ ป้องวิเศษ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
8 0024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1 นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอ้อ ประธาน
2 นางสาวธานี บุตรอุดม ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
3 นายประจวบ ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
4 นางนิโลบล วงษ์เดือน ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
9 0025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1 นางกลิ่นขจร บุตรดา ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
10 0028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
12 0044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
12.หุ่นยนต์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0250 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0251 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13.การงานอาชีพ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1 นายปราโมทย์ โคตพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ประธาน
2 นายวราวุธ คำชัย ครูโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการ
3 นางสาวศศิธร บุญตา ครูโรงเรียนบ้านภูทอง กรรมการ
4 นางรวิสรา โคตรภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
5 นายดำรง สารราษฏร์ ครูโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
2 0003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
3 0004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
4 0006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
8 0019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
10 0023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
14.ปฐมวัย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1 นางศุภลักษณ์ ศรีโสภา ครูโรงเรียนบ้านภูทอง ประธาน
2 นางวรรณี ปรางศรี ครูโรงเรียนบ้านปุนวิทยา รองประธาน
3 นางพิลัยรัตน์ จอมสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
4 นางอัญชนา วงษ์ปลั่ง ครูโรงเรียนบ้านตาหมื่น กรรมการ
5 นางสาวเยาวรัตน์ สะอาด ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ
6 นางสาววัลลภา โสริญาติ ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
7 นางนิตยา จำปา ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
8 นางสาวหนึ่งฤทัย ศุภสุข ครูโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการและเลขานุการ
2 0703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1 นางนิตยา จำปา ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ประธาน
2 นางอรนุช สามารถ ครูโรงเรียนบ้านกราม รองประธาน
3 นางสาวกนกพร ประยงค์หอม ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
4 นางสาวนิภาพรรณ กองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
5 นางผกายกุล แก้วคูณ ครูโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการ
6 นางพิลัยรัตน์ จอมสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
7 นางสาวธิดารัตน์ ชาวเชียงตุง ครูโรงเรียนบ้านชำเขียน กรรมการและเลขานุการ
15.เรียนรวม - ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
7 0097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
8 0098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางอัญชลี ตะเคียนจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา ประธาน
2 นายสมจิตร ครองยุติ ครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา รองประธาน
3 นางบังอร ประสีระเตสัง ครูโรงเรียนบ้านกระทิง กรรมการ
4 นายปิยสวัสดิ์ สิริจันทร์เพ็ง ครูโรงเรียนบ้านตาหมื่น กรรมการ
5 นางกิตติมา โพธิ์อุดม ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
11 0105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16.เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางละมัย ชนะงาม ครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา ประธาน
2 นางสาวเรวดี ดาวใสย์ ครูโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการ
3 นางสาวสิรินทรา นรภาร ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
4 นางสาวพิชญารัฐ สมานพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านปุนวิทยา กรรมการ
5 นางละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการและเลขานุการ
17.เรียนรวม - ศิลปะ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
6 0240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายมงคล สุทธิสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุนวิทยา ประธาน
2 นางเสาวคนธ์ คำแดง ครูโรงเรียนบ้านโนนอ้อ รองประธาน
3 นางน้ำฝน สารภี ครูโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการ
4 นายพัทธ์ฒวรรต จันทร์นาม ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
5 นายศักดา ดาระหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านชำเขียน กรรมการและเลขานุการ
8 0242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
13 0276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายนิคม พิมพ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระทิง ประธาน
2 นายระพิน ไสว ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
3 นางสาววัลภา เมืองแวง ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
4 นายพิสิษฐ์ สิทธิพันธ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ
5 นายศักดิ์ดา ปิตตาลาโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการและเลขานุการ
15 0280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
19 0284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
20 0285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
21 0287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
18.เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
7 0182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
9 0195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
11 0208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอ้อ ประธาน
2 นางสาวธานี บุตรอุดม ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
3 นายประจวบ ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
4 นางนิโรบล วงษ์เดือน ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
14 0226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
19.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม